Oblasti práva

Obchodní právo
Občanské právo
Ústavní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Přestupkové právo
Exekuční právo
Správní právo
Pracovní právo
 • převody nemovitostí – příprava kupních smluv, darovacích smluv, zastupování před katastrálními úřady
 • vyčlenění bytových a nebytových jednotek v bytových domech
 • smlouvy o výstavbě
 • zajišťovací instituty – zástavní smlouvy, smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva
 • vymáhání pohledávek
 • občansko právní smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu bytu)
 • zastupování před soudy, správními orgány
 • spotřebitelské smlouvy, zastupování spotřebitelů
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • věcná břemena
 • změna závazkových vtahů